[Missie en Visie]

Missie

De missie van Tree installatieadvies is het geven van kwalitatief hoogwaardige adviezen over het energie- en milieugebruik van de gebouwde omgeving. Het creëren  van een onderscheidende meerwaarde voor onze opdrachtgevers door het combineren van praktijkervaring en innovaties staat daarbij centraal.

Gebouwde omgeving

Nederland heeft behoefte aan een gebouwde omgeving met bijbehorende infrastructuurvoorzieningen van hoge kwaliteit. Zo kunnen steden, mainports en regio’s zich economisch blijven ontwikkelen. Met als bijzondere opgave om op een klein grondgebied een groot aantal functies te combineren. Hierbij moet rekening worden gehouden met demografische ontwikkelingen, hogere eisen aan milieu en leefomgeving, de noodzakelijke vermindering van energie- en grondstoffengebruik in gebouwen en de gevolgen van klimaatverandering.

De gebouwde omgeving moet duurzaam, aanpasbaar en ook flexibel zijn in gebruik. Bij bouw- en inrichtingsvraagstukken moet worden ingespeeld op veranderende wensen en leefcondities, integratie van woon- en werkfuncties en veranderende eisen aan de benodigde infrastructuur. Kwaliteit, duurzaamheid, efficiency en het leefmilieu zijn de sleutelbegrippen. Om, gegeven deze complexiteit, te komen tot een substantiële vernieuwing zijn innovaties noodzakelijk.

Door de deregulering van de (bouw)wetgeving verschuift de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het milieu steeds meer van de controlerende (gemeentelijke) overheid naar de eigenaar van het gebouw. Opdrachtgevers gaan deze verantwoordelijkheid steeds vaker contractueel verleggen naar de ontwerpende en uitvoerende partijen. Daarnaast ontdekken ook steeds meer projectontwikkelaars de meerwaarde van beheer en exploitatie (life-time bouwprojecten).

Bouwbranche

De bouwbranche anticipeert op de veranderingen en toegenomen complexiteit met schaalvergroting en concentratie van zowel aannemers, installateurs als adviesbureaus, zoals de afgelopen jaren reeds is gebeurd. Daarnaast blijft er ruimte en behoefte aan kleinere gespecialiseerde adviesbureaus.

Door de toegenomen schaalgrootte hebben steeds meer aannemersbedrijven en installateurs een eigen ontwerpafdeling. Daarentegen vergen complexe (binnenstedelijke) multifunctionele (hoog)bouwprojecten een integrale aanpak door onafhankelijke innovatieve adviesbureaus.

Koeling wordt daarbij “standaard” evenals het onderzoeken/ontwerpen van duurzame energiezuinige gebouwconcepten op basis van lage temperatuur verwarming, hoge temperatuur koeling, individuele klimaatregeling en ventilatie op basis van luchtkwaliteit (CO2). De onderhoud en beheerskosten worden daarbij steeds belangrijker.

De toegenomen complexiteit en automatisering zal leiden tot meer simulatieberekeningen, exploitatiemodellen, effectrapportages en veiligheidsanalyses. Voorbeelden hiervan zijn de bestaande energie exploitatie-, bezonnings- en beschaduwingsmodellen en de CFD-berekeningen voor ventilatie, luchtvervuiling, windhinder, temperatuur en geluid.
Hierdoor en als reactie op de Europese aanbestedingen zal er naast opdrachten op basis van prijs en omvang (omzet) een toename komen van opdrachten op basis van de persoonlijke visie van de adviseur en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.

Ook de deregulering en daarmee toegenomen verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers leid tot verschuivingen binnen de branche. Delen van het ontwerp zullen verschuiven van de bestaande algemene adviesbureaus naar (gecertificeerde) gespecialiseerde adviesbureaus en installateurs.